Knowledgebase: Website maken
E-mail versturen vanuit een ASP-script
Posted by Easyhosting on 22 May 2013 16:59

Hieronder staan 3 simpele ASP.NET scripts die vanaf de server een e-mail verzenden. De eerste is in VB geschreven, de tweede in C# en de derde betreft JMail.

Je kan deze scripts in een .aspx bestand plaatsen.
Dit zijn standaard scripts zonder extra beveiliging of functionaliteiten. Gebruik van deze scripts is op eigen risico, aan te raden is om ook te zoeken naar de juiste beveiliging:

 

--------------------------------------------
- E-mail versturen middels een VB-script: -
--------------------------------------------

<%@ Page Language="VB" Debug="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Mail" %>
<script language="VB" runat="server">
Function SendMail(sBericht As String) As Boolean
'------------------------------------------------------------------------------
' Een procedure voor het versturen van e-mail vanuit een asp.net-pagina.
'------------------------------------------------------------------------------
Dim objMessage As MailMessage
Dim sVerzender As String, sOntvanger As String, sOnderwerp As String
sVerzender = "afzender@domein.nl"
sOntvanger = "ontvanger@domein.nl"
sOnderwerp = "een test bericht van uw website"
Try
objMessage = New MailMessage()
objMessage.From = sVerzender
objMessage.To = sOntvanger
objMessage.Subject = sOnderwerp
objMessage.Body = sBericht
'// De smtp server instellen. Belangrijk - deze leeg maken en houden,
'// zodat de lokale smtp server wordt gebruikt (= meest efficient).
SmtpMail.SmtpServer = "localhost"
'// De mail versturen.
SmtpMail.Send(objMessage)
Catch objExcept As Exception
Return False
End Try
Return True
End Function
</script>
<html>
<head>
<title>Denit - SmtpMail voorbeeld</title>
</head>
<body>
<%
Dim sText As String
sText = "Dit bericht is verstuurd vanuit uw website."
If SendMail(sText) Then %>
<p>Het bericht is verstuurd.</p>
<% Else %>
<p>Er trad een fout op bij het maken of versturen van het bericht.</p>
<% End If %>
</body>
</html>

 

-------------------------------------------
- E-mail versturen middels een C++-script: -
-------------------------------------------

<%@ Page Language="C#" EnableViewState="true" ClientTarget="uplevel"
ValidateRequest="false" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%@ Import Namespace="System.Web.Mail" %>
<pre>
<%
MailMessage mail = new MailMessage();
mail.To = "ontvanger@domein.nl";
mail.From = "afzender@domein.nl";
mail.Subject = "this is a test email.";
mail.Body = "Some text goes here";
SmtpMail.SmtpServer = "127.0.0.1"; //will cause an exception to be thrown
try
{
SmtpMail.Send( mail );
}
catch(Exception ex )
{
Response.Write("The following exception occurred: " + ex.ToString()
);
//check the InnerException
while( ex.InnerException != null )
{
Response.Write("--------------------------------");
Response.Write("The following InnerException reported: " +
ex.InnerException.ToString() );
ex = ex.InnerException;
}
}
%>
</pre>

 

--------------------------------------------
- E-mail versturen middels een JMail-script: -
--------------------------------------------

<html>
<head>
<title>Email test</title>
<body>
<%
Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
JMail.ServerAddress = "localhost"
' afzender en onderwerp
JMail.Sender = "afzender@mijndomein.nl"
JMail.Subject = "Onderwerp"
' Waar de e-mail heen gestuurd mag worden
JMail.AddRecipient "test@domein.nl"
JMail.AddRecipient "test2@domein.nl
"
' emailbody
JMail.Body = "Hier kunt u van alles neerzetten." &_
"Dit is de tweederegel"
' 1 -hoge prioriteit
' 3 - normale prioriteit
' 5 - lage prioriteit
JMail.Priority = 1
JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
' zend de email
JMail.Execute
%>
<center>
Een e-mail is verzonden naar: (<%=request.form("email")%>).
</center>
</body>
</html>


Help Desk Software by Kayako Resolve